ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

- ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)

- ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

- ไม่คุ้มครองรถยนต์คันประกันภัย

- ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

    • (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)
    • (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)
    • (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)

- ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา