บริษัท  ออลริสค์  คอนซัลแตนท์  จำกัด

ALL RISK CONSULTANTS CO.,LTD.

INSURANCE BROKER

 

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม ต่อกลุ่มลูกค้า ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการก้าวไปสู่การแข่งขัน และการเปิดเสรีของธุรกิจประกันวินาศภัยในยุคโลกาภิวัตน์ จึงได้มีการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สนามแข่งขันทางธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการกำหนดวิธีการ ที่พร้อมจะขยายฐานธุรกิจประกันภัยให้อยู่ในแนวหน้าในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประวัติบริษัทฯ

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัท นายหน้าประกันภัย ที่เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2539 และปัจจุบันทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ประกอบกิจการบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยทุกประเภท ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ปีพุทธศักราช 2535 ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง ทะเบียนเลขที่ 25/2540

ผลการทำงานของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสมกับความไว้วางใจของบริษัทลูกค้าผู้เอาประกัน

 

ธุรกิจของบริษัทฯ ครบครันด้านการบริการ

จากประสบการณ์การดำเนินงาน ด้วยการเป็นที่ปรึกษาการประกันประเภทต่าง ๆ รวมถึงการเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือ ในด้านการบริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจให้เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจประกันภัยโดยรวม มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำกรมธรรม์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาด บริษัทฯ  จึงตระหนักถึงการบริหารงานแบบมืออาชีพ ด้วยการจัดกรมธรรม์ใหม่ ๆ ออกมานำเสนอต่อความต้องการของลูกค้า ได้ตรงความเสียงภัยมากขึ้น เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของลูกค้า ภายใต้การบริการปรึกษาด้านประกันวินาศภัยที่ครบวงจรในด้านต่าง ๆ

 

ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่หลากหลายของลูกค้า โดยการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประกันวินาศภัยให้กับลูกค้า และเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงกับความเสี่ยงภัยทางธุรกิจแต่ละประเภท ทำให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินการและจัดการของลูกค้า

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับลูกค้าเฉพาะรายทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานได้มากขึ้น และตรงกับจุดประสงค์ของลูกค้าได้ดีขึ้นด้วย

 

ด้านการบริการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลเปรียบเทียบที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องของลูกค้า ในการเลือกเอาประกันภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจ หรือสภาพความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย ทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และทำหน้าที่เจรจาต่อรองกับบริษัทประกันภัย ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องเป็นธรรม ตามกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะให้บริการครบวงจร โดยลูกค้าจะสามารถติดต่อบริษัท ที่จุดเดียว เพื่อใช้บริการได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาประกันวินาศภัย เพื่อทำประกันใหม่ การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนลูกค้า กับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

 

ระบบงานและเทคโนโลยี

เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการที่ดี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบงานภายในให้คล่องตัว และลดขั้นตอนความยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานภายในโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในทุกระบบงาน

 

บุคลากร

บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ในการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ จึงทุ่มเทให้กับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก มีการดำเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในบริษัท และส่งไปฝึกอบรมที่สถาบันประกันภัยไทย ในสายวิชาชีพประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ และรวมถึงการประกันภัยต่อ

จากการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อรวมเข้ากับการบริหารบริษัทด้วยความรอบคอบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้กับลูกค้าผู้ขอรับบริการด้วยประสิทธิภาพ บริษัทฯหวังจะเติบโตอย่างมั่นคง และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จเติบโต และมั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต

 

 

การประกันภัยที่ให้บริการแก่ลูกค้า

บริษัท  ออลริสค์  คอนซัลแตนท์  จำกัด  เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าประกันภัยมืออาชีพที่ให้บริการด้านการปรึกษาประกันวินาศภัยที่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ เราสามารถสรรหาความคุ้มครองประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความเสี่ยงภัยของท่านในทุกประเภทดังนี้

การประกันทั่วไป

  • ประกันอัคคีภัย    ( Fire Insurance)
  • ประกันภัยรถยนต์  และประกันภัย  พ.ร.บ.  ( Compulsory  and  Motor  Insurance )
  • ประกันสุขภาพส่วนบุคคล และสุขภาพหมู่ของพนักงาน (Personal, Group Health Insurance )
  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ (Personal, Group Accident Insurance)
  • การประกันภัยเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ  (Travel  Insurance)

การประกันภัยพิเศษ

  • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ( Industrial All risks Insurance )
  • การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน ( Public Liability Insurance)
  • การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค ( Electronic  Equipment  Insurance )
  • ประกันภัยเงินสด  ( Money  Insurance )
  • ประกันภัยโจรกรรม  ( Burglary  Insurance )
  • ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก   ( Business  Interruption  Insurance )
  • ประกันภัยภัยความรับผิดอื่นๆ ( Comprehensive  General  Liability )
  • ประกันภัยภัยความเสียหายของเครื่องจักร และหม้อไอน้ำระเบิด (Boiler Explosion Insurance and  Machinery Breakdown )

การประกันภัยสินค้า

  • ประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์  (Product  Liability Insurance)
  • ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ การขนส่งทางทะเล  และทางอากาศ (Inland Transit, Marine Cargo, Air Insurance)

การประกันภัยสำหรับผู้รับเหมา

  • การประกันภัยการติดตั้ง ( Erection  All  Risks  Insurance )
  • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ( Contract Work Insurance )
  • ประกันภัยความรับผิดวิชาชีพ  ( Professional Indemnity Insurance)

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดต่อทำธุรกรรมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งมีความมั่นคงเชี่ยวชาญการประกันภัย เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในทุกด้าน ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยพิจารณาจากด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • ความมั่นคงทางการเงิน  ( Financial  Stability )
  • ความสามารถในการพิจารณารับประกันภัย  ( Underwriting  Capacity )
  • คุณภาพของการบริการสินไหมทดแทน  ( Quality  of  Claims  Service )
  • ความต่อเนื่องของการบริการต่าง ๆ   ( Continuity  Service )

บริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศไทย

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ประสานงานกับบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศเพื่อรองรับความเสี่ยงภัยประเภทต่าง ๆ ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อลักษณะอันหลากหลายทางธุรกิจต่าง ๆ ของท่านดังนี้

  1. บริษัท  กรุงเทพประกันภัย  จำกัด ( มหาชน )
  2. บริษัท  คิวบีอีประกันภัย  จำกัด
  3. บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
  4. บริษัท เจนเนอราลี่ประกันภัย  (ไทยแลนด์) จำกัด
  5. บริษัท  เจ้าพระยาประกันภัย  จำกัด
  6. บริษัท  ชับบ์ประกันภัย ( ประเทศไทย ) จำกัด
  7. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  8. บริษัท  เทเวศประกันภัย  จำกัด ( มหาชน )
  9. บริษัท  ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
  10. บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  11. บริษัท  ไทยศรีประกันภัย  จำกัด
  12. บริษัท  ธนชาตประกันภัย จำกัด
  13. บริษัท  นำสินประกันภัย จำกัด
  14. บริษัท  นิวแฮมเชอร์อินชัวรันส์  จำกัด
  15. บริษัท  บูพาประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)  จำกัด
  16. บริษัท  ประกันคุ้มภัย จำกัด ( มหาชน )
  17. บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด
  18. บริษัท  เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  19. บริษัท  วิริยะประกันภัย  จำกัด
  20. บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย  จำกัด  ( มหาชน )
  21. บริษัท  อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด
  22. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
  23. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
  24. บริษัท  เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
  25. บริษัท เอ็ม เอสไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
  26. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  27. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
  28. และ บริษัทอื่น ๆ  ที่เห็นว่ามีประโยชน์ในการบริการลูกค้า

บทบาทของบริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลังจากศึกษาความต้องการของท่านแล้ว บริษัท ฯ เป็นผู้แทนของท่านในการจัดการนำเสนอความเสี่ยงภัยของท่านให้กับบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันด้วยเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ดีที่สุด และสุดท้ายเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทฯ ก็จะทำหน้าที่บริการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแทนท่านด้วยความรวดเร็ว

การจ่ายเบี้ยประกันที่ต่ำที่สุดเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญ แต่การมีกรมธรรม์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยก็สำคัญมากไม่แพ้กัน

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน จะต้องได้รับการจัดสรร และจัดการ ด้วยความถูกต้อง เพื่อความมั่นใจว่า ทรัพย์สินและความเสี่ยงภัยของท่าน จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

 

การบริการ

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทนายหน้าประกันภัยมืออาชีพ จดทะเบียนเป็นนายหน้าประกันภัยกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การบริการของบริษัท ออลริสค์  คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ได้จำกัดเพียงการพิจารณาหาข้อเสนอประกันภัย และส่งงานประกันภัยให้กับท่านเท่านั้น เราสามารถเสนอบริการอื่น ๆ ดังนี้

  • จัดทำข้อเสนอรับความเสี่ยงภัยเสนอกับบริษัทประกันภัย
  • บริการและให้คำปรึกษาด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และการเก็บเบี้ยประกัน
  • บริการและให้คำปรึกษาร่วมกับบริษัทประกันภัย
  • ประสานงานทั้งกับท่านและบริษัทประกันภัย