เรื่องการชำระเบี้ยประกันภัย

1.การชำระ โดยโอนเข้า บัญชี บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
2.การชำระ โดยการตัดบัตรเครดิท (จะมีแบบฟอร์ม ของบริษัทประกันภัยต่าง ๆ แนบให้)
3.การชำระ โดยเช็คสั่งจ่ายบริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด