บริการพิเศษ

1. รถยก-ลาก รถที่เสียกลางทาง เบอร์โทร กรุงเทพฯ เบอร์โทร ต่างจังหวัด

2. อู่ซ่อมรถ ของบริษัทประกันต่างๆ เบอร์โทร กรุงเทพฯ เบอร์โทร ต่างจังหวัด

3. ช่างซ่อมรถนอกสถานที่ เบอร์โทร กรุงเทพฯ เบอร์โทร ต่างจังหวัด

4. ศูนย์เรียกรถ Taxi เบอร์โทร กรุงเทพฯ เบอร์โทร ต่างจังหวัด

5. ศูนย์เช่ารถยนต์ เบอร์โทร กรุงเทพฯ เบอร์โทร ต่างจังหวัด

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ

1. จำชื่อบริษัทประกันไม่ได้ เบอร์โทร(เบอร์กลาง)

2. จำหมายเลขกรมธรรม์ไม่ได้ เบอร์โทร(เบอร์กลาง)

 

กรณีต้องการทำประกันเพิ่มเติมจากกรมธรรม์เดิม

1. ประกันชีวิตคนขับรถ – ผู้โดยสารเพิ่ม

2. ประกันทรัพย์สินที่อยู่ในรถ

3. ประกันการเดินทางครอบครัว

 

ประเภทของประกันภัย

1. ประกันภัยรถยนต์

2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

3. ประกันอัคคีภัย

4. ประกันภัย All Risk

5. ประกันการก่อสร้าง อาคาร ถนน

6. ประกันภัยการทำผิดของผู้บริหาร

7. ประกันภัยสินค้าที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน

8. ประกันภัยขนส่งสินค้า รถ เรือ อากาศ

9. ประกันภัยทรัพย์สินที่มีค่า Art, Jewelry

10. ประกันผู้ค้ำประกันเงินกู้

11. ประกันภัยบุคคลในการเดินทาง ต่างประเทศ ต่างจังหวัด