โปรโมชั่น

You have an important role in the project.


ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

-  ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)

- ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

- ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การชน และการสูญหาย/ไฟไหม้
ที่มีต่อรถยนต์คันประกันภัย

- ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  •  (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)
  •  (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)
  •  (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)

- ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

- ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)

- ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

- ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยเมื่อเกิดการสูญหาย/ไฟไหม้
ที่มีต่อรถยนต์คันประกันภัย

- ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  •  (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)
  •  (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)
  •  (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)

- ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

- ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)

- ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

- ไม่คุ้มครองรถยนต์คันประกันภัย

- ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  •  (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)
  •  (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)
  • (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)

- ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 Plus

- ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)

- ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

- ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน หรือ การสูญหาย/
ไฟไหม้ ที่มีต่อรถยนต์คันประกันภัยตามทุนประกันภัยที่กำหนด (โดยมีความรับผิดส่วนแรก
สำหรับรถยนต์ประกันภัย 2,000 บาท และมีคู่กรณียานพาหนะทางบกเท่านั้น)

- ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  •  (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)
  •  (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)
  •  (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)

- ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 Plus

- ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)

- ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

- ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน
ที่มีต่อรถยนต์คันประกันภัยตามทุนประกันภัยที่กำหนด (โดยมีความรับผิดส่วนแรก
สำหรับรถยนต์ประกันภัย 2,000 บาท และมีคู่กรณียานพาหนะทางบกเท่านั้น)

- ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  •  (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)
  •  (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)
  •  (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)

- ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา